۰۹۱۲۳۲۶۹۱۰۷

طرح تولید شانه تخم مرغ در آذین پک فجر و صادرات به عراق