۰۹۱۲۳۲۶۹۱۰۷

چاپ روی کارتن


تحول در کارتن سازی

تحول در کارتن سازی ورق کارتن شامل یک ورق و یا بیشتر، از کاغذهای کنگره دار (فلوتینگ) است که از طریق چسب به کاغذ های لاینر چسبانیدن می شود. 3نوع...

انتشار :2018/02/01 اطلاعات بیشتر +

تنظیمات چاپ روی کارتن

تنظیمات چاپ روی کارتن بیان کلی موارد سپس هر مورد را توضیح می دهیم 1 تنظیمات قسمت تغذیه 2 چاپ 3 چیدمان کلیشه 4 ترتیب قرار گرفتن رنگها 5 ویسکوزیته...

انتشار :2017/10/26 اطلاعات بیشتر +

چاپ روی کارتن

چاپ روی کارتن لمینت دستی چیست ؟ عملیات چسباندن پوستر توسط دستگاه ساده ترین دستگاه مربوطه روی ورق کارتن را لمینت دستی می گویند. در زیر شکل یکی از مدل...

انتشار :2017/09/23 اطلاعات بیشتر +