۰۹۱۲۳۲۶۹۱۰۷

میزان سرعت چاپ


تنظیمات چاپ روی کارتن

تنظیمات چاپ روی کارتن بیان کلی موارد سپس هر مورد را توضیح می دهیم 1 تنظیمات قسمت تغذیه 2 چاپ 3 چیدمان کلیشه 4 ترتیب قرار گرفتن رنگها 5 ویسکوزیته...

انتشار :2017/10/26 اطلاعات بیشتر +