۰۹۱۲۳۲۶۹۱۰۷

تحول در کارتن سازی


تحول در کارتن سازی

تحول در کارتن سازی ورق کارتن شامل یک ورق و یا بیشتر، از کاغذهای کنگره دار (فلوتینگ) است که از طریق چسب به کاغذ های لاینر چسبانیدن می شود. 3نوع...

انتشار :2018/02/01 اطلاعات بیشتر +